ביטוחי קבלנים

 

סוגי פרויקטים הניתנים לביטוח:
•    בניית מבנים כגון: מבני מגורים, מבני ציבור, מרכזים לוגיסטיים וכדומה
•    עבודות קבלניות אזרחיות כגון: תשתיות, סלילת כבישים, מחלפים , גשרים וכו'
•    קבלנים המבצעים שיפוצים.
•    הקמה והרצה של קו ייצור במפעל.

תקופת הביטוח:
תקופת הביטוח מחולקת לפרקים להלן:

תחילת הביטוח

פרק א' – המועד המצוין ברשימה או מועד פריקת הציוד המאוחר מביניהם
הרחבות:
•    רכוש סמוך – רכוש השייך למבוטח אך
אינו שייך לפרויקט.
•    רכוש עליו עובדים – קבלן שעובד על ציוד קיים
שאינו חלק מהפרויקט.
•    פינוי הריסות.
•    מבני עזר וציוד קל – מוגבל ל-5,000 דולר.
•    שכ"ט אדריכלים.
•    רכוש מחוץ לאתר.
•    רכוש במעבר – בנסיעה מחוץ לאתר
ובהעברת סחורה.
•    נזק מתכנון לקוי .
•    פריצה וגניבה.
•    רעידת אדמה ונזקי טבע.

פרק ב' + ג' –המועד המצוין בפוליסה
הרחבות:
•    תביעות שיבוב של המל"ל
•    חבות בגין נזקי גוף משימוש בציוד מכני הנדסי שאין חובה חוקית לבטחו.
•    פגיעה בצינורות ו/או מתקנים תת קרקעיים (נזק ישיר ועקיף)
•    רעידה ו/או הסרת משען.

סיום הביטוח – מועד מסירת החלקים של הפרויקט ו/או תחילת השימוש, המוקדם מביניהם לא יאוחר מהתאריך המצוין בפוליסה.

למה אצלנו?
אברהמוב סוכנות לביטוח מאז 19833 מקצועיים בביטוח קבלנים ועבודות קבלניות, מה גם שראש הסוכנות הינו אברהמוב יעקב (עו"ד) אשר מתמחה בנושא מהמבט המשפטי מה שתורם לך בתוך קבלן להיות בטוח שאנחנו הכתובת לביטוח המתאים ביותר לך כקבלן, והייעוץ וההכוונה המתאימה ביותר.

אברהמוב סוכנות לביטוח כל הדרך לצידך.